logo, nawóz, ekoliczny nawóz, aloes
ziemniaki, rolnictwo, blog

TriPlus® Aloe Vera posiada Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane dnia 16.04.2019 r. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Pozycja nr: NE/478/2019, w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. W zależności od mechanizmów metabolizmu komórkowego roślin zasilanych tym nawozem, rośliny nie tylko zyskują lepsze walory smakowe (jabłka, pomidory), lecz także zwiększają zdolność kumulacji węglowodanów (buraki cukrowe, ziemniaki), czy związków oleistych (rzepak, słonecznik).

Obserwacje nawozowe z zastosowaniem nawozu organicznego TriPlus® Aloe Vera  rozpoczęto w 2018 roku. Celem obserwacji było wstępne określenie wpływu omawianego nawozu na rozwój i wzrost roślin borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) oraz maliny (Rubus idaeus). Zarówno borówka wysoka jak i malina właściwa są roślinami wrażliwymi na poziom i jakość nawożenia. Zapewnenie specyficznych warunków uprawy oraz spełnienie wymagań nawozowych borówki wysokiej stanowią gwarancję wysokich plonów dobrej jakości. W przypadku maliny właściwej poza wymaganiami glebowymi istotnym czynnikiem jest utrzymanie zasolenia podłoża na odpowiednim poziomie oraz stabilizacja wilgotności podłoża.

W roku 2019 – drugim roku obserwacji wykorzystano czteroletnie rośliny odmiany Liberty® utrzymywane w pojemnikach o pojemności 25 litrów. Do pojemników docelowych wysadzono dwuletnie rośliny pochodzące z jednej z polskich szkółek produkujących materiał szkółkarski pod nadzorem PIORiN. W 2018 roku nie stosowano cięcia pielęgnacyjnego a jedynie usunięto rozwinięte kwiaty (BBCH 56-65) w celu wzmocnienia roślin. Wilgotność podłoża utrzymywano za pomocą systemu nawadniania na poziomie 20-25% w okresie od 30 marca do 10 września.

W 2018 i 2019 roku stosowano nawożenie z uwzględnieniem zaleceń nawozowych dla gatunku. Do nawożenia stosowano popularny, mineralny nawóz płynny wieloskładnikowy w dawkach określanych na podstawie analiz glebowych wykonywanych co 30 dni począwszy od dnia 30 marca. Nawóz mineralny wieloskładnikowy stosowany był zarówno w pojemnikach kontrolnych jak i objętych obserwacją. Dawkę nawozu korygowano na podstawie wyników analiz zawartości składników pokarmowych w podłożu. Przy doborze nawozu uwzględniano dostępność na rynku oraz bezpieczeństwo stosowania w objętych obserwacją uprawach.

W nawożeniu roślin objętych obserwacją stosowano nawóz TriPlus® Aloe Vera w dawce odpowiadającej 10 litrom nawozu na hektar uprawy przy zagęszczeniu 4200 krzewów borówki wysokiej na jeden hektar. Nawożenie z zastosowaniem nawozu TriPlus® Aloe Vera  podzielono na 5 dawek, które stosowano od fazy rozwoju pąków (BBCH 1-15) w odstępach dziesięciodniowych. Dawki nawozu podstawowego ograniczono uwzględniając składy, zawartość składników pokarmowych i zalecenia nawozowe w taki sposób aby wielkość dawek nawozowych była porównywalna z roślinami kontrolnymi.

Jako podłoże dla uprawy kontrolnej i obserwowanej zastosowano mieszaninę sporządzoną w następujących proporcjach:

– torf kwaśny (pH 4,3 – 4,6) o gradacji 6-8 mm pochodzący z torfowisk litewskich w składzie podłoża stanowi 65%;

– włókno kokosowe medium pochodzące z zakończonej uprawy szklarniowej pomidora wraz z pozostałościami systemu korzeniowego pomidora zwyczajnego(Solanum lycopersicum) w składzie podłoża stanowi 25%;

– perlit ogrodniczy w składzie podłoża stanowi 10%.

Na roślinach objętych obserwacją nie stosowano chemicznej ochrony roślin z uwagi na brak objawów chorobowych na roślinach i owocach. Przed kwitnieniem roślin, do fazy pęknia pąków wykonano 2 zabiegi nawożenia dolistnego z wykorzystaniem TriPlus® Aloe Vera w stężeniu cieczy roboczej 0,2%. Kolejne 2 zabiegi wykonano w okresie od fazy końca kwitnienia co 10 dni w stężeniu jak przed kwitnieniem.

Rośliny kontrolne wymagały wykonania dwóch zabiegów chemicznej ochrony roślin przeciw szarej pleśni (Botrytis cinerea).

Na wszystkich roślinach nie prowadzono chemicznej ochrony przed szkodnikami mimo stwierdzenia objawów żerowania zwójkówek (Tortricidae) i wciornastków (Thysanoptera). Należy zauważyć, że żerowanie omawianych szkodników było mniej intensywne na roślinach traktowanych TriPlus® Aloe Vera . Nie prowadzono jednak szczegółowych obserwacji w celu określenia intensywności a powyższe stwierdzenie wynika z obserwacji wyglądu roślin.

Z uwagi na konieczność dalszych obserwacji sprawozdanie nie zawiera danych liczbowych a jedynie wstępne dane poglądowe. Wstępne wyniki z obserwacji potwierdzają wielopłaszczyznową skuteczność nawozu TriPlus® Aloe Vera  w uprawie borówki wysokiej. Szczegółowe określenie zakresu oddziaływania nawozu na roślinę możliwe po rozszerzenie zakresu obserwacji i przeprowadzeniu badań w kierunku przydatności TriPlus® Aloe Vera  do ograniczenia infekcji szarej pleśni (Botrytis cinerea) oraz ograniczenia żerowania szkodników borówki wysokiej. Wskazane jest przeprowadzenie badań w celu określenia przydatności TriPlus® Aloe Vera  do upraw ekologicznych owoców i niektórych warzyw.

Wstępne efekty stosowania nawozu TriPlus® Aloe Vera: 

– ograniczenie dawek nawożenia mineralnego o 28 % w drugim roku uprawy;

– wzrost odporności roślin na infekcje szarą pleśnią (Botrytis cinerea);

– wzrost plonu owoców o 13,2% w porównaniu z roślinami kontrolnymi;

– silniejszy i bardziej rozbudowany system korzeniowy;

– obserwowane, słabsze zaineresowanie roślinami przez owady i szkodniki.

Ocena plonu:

Porównując owoce z roślin traktowanych nawozem TriPlus® Aloe Vera  i roślin kontrolnych nie stwierdzono różnic smakowych. Nie badano zawartości poszczególnych składników, w tym poziomu cukrów, w owocach.

Istotne różnice stwierdzone na podstawie obserwacji:

– udział owoców o średnicy powyżej 10 mm w plonie ogółem wyższy o 16% w odniesieniu do plonu z roślin kontrolnych;

plon ogółem wyższy o 13,2 % w porównaniu z plonem roślin kontrolnych.

– średni plon handlowy uzyskany z rośliny objętej obserwacją – 912 gram.

Obserwacją objęto rośliny prowadzone w systemie uprawy pojemnikowej bez stosowania osłon.

 W roku 2019 – drugim roku obserwacji wykorzystano dwuletnie rośliny otrzymane z krzyżowania roślin odmiany pochodzącej od dostawcy holenderskiego z odmianą Polana utrzymywane w pojemnikach o pojemności 10 litrów. Do pojemników docelowych wysadzono w 2018 roku rośliny pochodzące z własnej produkcji, otrzymane z odrostów korzeniowych wyprowadzonych z karpy rośliny matecznej i ukorzenione. W 2018 roku zatosowano ogłowienie roślin po wykształceniu 35 pąka kątowego w celu ograniczenia jesiennego rozwoju roślin. Wilgotność podłoża utrzymywano za pomocą systemu nawadniania na poziomie 45-50% w okresie od 15 marca do 10 września. Uprawa nadal jest utrzymywana w załozonym planie prowadzenia uprawy.

W 2018 i 2019 roku stosowano nawożenie z uwzględnieniem zaleceń nawozowych dla gatunku. Do nawożenia stosowano popularny, mineralny nawóz płynny wieloskładnikowy w dawkach określanych na podstawie analiz glebowych wykonywanych co 30 dni począwszy od dnia 30 marca. W dniu 20.06.2019 roku zebrano liście w celu wykonania badań na zawartość składników pokarmowych w liściach. Nawóz mineralny wieloskładnikowy stosowany był zarówno w pojemnikach kontrolnych jak i objętych obserwacją. Dawkę nawozu korygowano na podstawie wyników analiz zawartości składników pokarmowych w podłożu. Przy doborze nawozu uwzględniano dostępność na rynku oraz bezpieczeństwo stosowania w objętych obserwacją uprawach.

W nawożeniu roślin objętych obserwacją stosowano nawózTriPlus® Aloe Vera w dawce odpowiadającej 10 litrom nawozu na hektar uprawy przy zagęszczeniu 18.000 pędów głównych na jeden hektar. Nawożenie do podłoża z zastosowaniem nawozu TriPlus® Aloe Vera podzielono na 5 dawek, które stosowano od fazy rozwoju kolejnych liści i wzrostu pędów (BBCH 10-49) w odstępach siedmiodniowych. Dawki nawozu podstawowego ograniczono uwzględniając składy, zawartość składników pokarmowych i zalecenia nawozowe w taki sposób aby wielkość dawek nawozowych była porównywalna z roślinami kontrolnymi. Przed kwitnieniem roślin, do fazy początku rozwoju liści (BBCH 10-18) wykonano 2 zabiegi nawożenia dolistnego z wykorzystaniem TriPlus® Aloe Vera w stężeniu cieczy roboczej 0,2%. Kolejne 2 zabiegi wykonano w okresie od fazy rozwoju kolejnych liści i pędów (BBCH 19-49) co 10 dni w stężeniu jak przed kwitnieniem.

Jako podłoże dla uprawy kontrolnej i obserwowanej zastosowano włókno kokosowe pochodzące od wiodącego dostawcy podłoża kokosowego do upraw szklarniowych. W przekroju pionowym struktura podłoża wykazuje większy udział rozdrobionego chipsa kokosowego w dolnej warstwie. Dodatkowo trzy pojemniki ustawiono na macie z włókna kokosowego o podziale włókna „medium” w celu obserwacji rozwoju i jakości systemu korzeniowego.

Rośliny objęte obserwacją nie były objęte kompleksową ochroną chemiczną przed chorobami grzybowymi. Wykonano jeden zabieg z zastosowaniem ŚOR w okresie kwitnienia (BBCH 60-69). Obserwowano pojedyncze owoce z objawami porażenia szarą pleśnią (Botrytis cinerea) obejmujące do 2% powierzchni owocu w drugim dniu po zbiorze.

Rośliny kontrolne wymagały wykonania trzech zabiegów chemicznej ochrony roślin przeciw szarej pleśni (Botrytis cinerea).

Na wszystkich roślinach nie prowadzono chemicznej ochrony przed szkodnikami mimo stwierdzenia objawów żerowania zwójek (Tortricidae) i mszyc (Aphidomorpha). Należy zauważyć, że żerowanie omawianych szkodników było mniej intensywne na roślinach traktowanych TriPlus® Aloe Vera. Nie prowadzono jednak szczegółowych obserwacji w celu określenia intensywności a powyższe stwierdzenie wynika z obserwacji wyglądu roślin.

Z uwagi na konieczność dalszych obserwacji sprawozdanie nie zawiera danych liczbowych a jedynie wstępne dane poglądowe. Wstępne wyniki z obserwacji potwierdzają wielopłaszczyznową skuteczność nawozu TriPlus® Aloe Vera w uprawie pojemnikowej maliny. Szczegółowe określenie zakresu oddziaływania nawozu na roślinę możliwe po rozszerzenie zakresu obserwacji i przeprowadzeniu badań w kierunku przydatności TriPlus® Aloe Vera do ograniczenia infekcji szarej pleśni (Botrytis cinerea)oraz inwazyjnych lotów i żerowania szkodników uprawy oraz ograniczenia żerowania szkodników. Wskazane jest przeprowadzenie badań w celu określenia przydatności TriPlus® Aloe Vera do upraw ekologicznych owoców imaliny oraz jako środka zapobiegającego niktórym infekcjom grzybowym.

Wstępne efekty stosowania nawozu TriPlus® Aloe Vera:

– ograniczenie dawek nawożenia mineralnego o 26 % w drugim roku uprawy;

– wzrost odporności roślin na infekcje szarą pleśnią (Botrytis cinerea);

– wzrost plonu owoców o 11,7% w porównaniu z roślinami kontrolnymi;

– silniejszy i bardziej rozbudowany system korzeniowy;

– obserwowane, słabsze zaineresowanie roślinami przez owady i szkodniki;

– średni plon z pędu wynosi 874 gramy w cyklu letnim.

Ocena plonu:

Porównując owoce z roślin traktowanych nawozem TriPlus® Aloe Vera i roślin kontrolnych nie stwierdzono różnic smakowych. Nie badano zawartości poszczególnych składników, w tym poziomu cukrów, w owocach. Organoleptycznie nie stwierdzono różnic pomiędzy owocami kontrolnymi i pochodzącymi z uprawy traktowanej nawozem TriPlus® Aloe Vera.

Podsumowanie

Dotychczasowe obserwacje wskazują na wielopłaszczyznowe działanie nawozu TriPlus® Aloe Vera na rośliny obserwowanych gatunków. Podobnie jak w przypadku truskawki, w przypadku maliny uprawianej w systemie pojemnikowej jak i borówki wysokiej urawianej także w pojemniakach obserwuje się:

– wzrost plonu handlowego będący pochodną wzrostu masy owoców i ilości kwiatów;

– spadek zapotrzebowania uprawy na ochronę z wykorzystaniem środków chemicznej ochrony roślin. Podanie szczegółowych danych nie jest możliwe z uwagi na niedokładność obserwacji;

– wyraźne obniżenie zapotrzebowania na nawożenie mineralne uprawy dla osiągnięcia porównywalnych efektów;

– silniejszy system korzeniowy roślin traktowanych nawozem TriPlus® Aloe Vera.

Wyniki działania TriPlus® Aloe Vera

Rekultywacja gleby

W ciągu ostatnich trzech lat stosowania TriPlus® Aloe Vera obserwowano gwałtowny rozwój struktury gleby, przy jednoczesnym wzroście rozwoju korzeni roślin i zwiększeniu poziomu mierzonego węgla organicznego. Wyraźne zalety uzyskiwane w wyniku tych prób (patrz tabela poniżej) stały się katalizatorem do przyjęcia niższego schematu składników odżywczych w połączeniu z wybranymi produktami poprawiającymi glebę w całym obiekcie na sezon wegetacyjny.

Ostatnie szerokie badania na glebach wykazały znaczną poprawę biologii gleby, zwłaszcza w odniesieniu do osiągniętego poziomu zawartości węgla i fosforu. Te wyniki są zaznaczone w tabelach na następnej stronie. Dostępność fosforu dla korzeni roślinnych jest ograniczona w glebach kwasowych i alkalicznych, głównie w wyniku tworzenia trudno rozpuszczalnych związków fosforanowych z glinem (Al) i żelazem (Fe) w kwaśnych i wapniach (Ca) w glebach alkalicznych.

węgiel całkowity, gleba, nawożenie, wykres

Co roku rolnicy rozsiewają duże ilości nawozu fosforowego w glebach przeznaczonych do produkcji żywności, włókien i drewna, a tylko 10-20% może być wchłonięta przez rośliny. Pozostała część szybko przekształca się w niedostępne formy fosforu, które nie są wchłanianeprzez korzenie roślinne. Zastosowanie produktów do formowania drobnoustrojów takich jak TriPlus® Aloe Vera  pobudzi system korzeni roślinnych i aktywność enzymatycnązwiązaną z fosforanami kwaśnymi lub alkalicznymi. Zwiększa to dostępność dla rośliny fosforanów odżywczych w glebie i poprawia funkcjonowanie rośliny.

 
fosfor, wykres, gleba, rolnictwo

Pobrane próbki gruntu pod koniec późnej zimy wykazały silny wzrost poziomu dostępnego fosforu, mimo niskich opadów deszczu i zimnej pogody. Ta wyższa dostępność składników odżywczych odzwierciedla znaczne zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie i w frakcjach węgla całkowitego. Całkowity wzrost węgla wzrósł powyżej 1,3%
w strefach poddanych działaniu TriPlus® Aloe Vera w okresie uprawy. Zmiana struktury gleby w stosunkowo krótkim okresie jest bardzo zachęcającym rezultatem do stosowania TriPlus® Aloe Vera, gdy porównywano traktowaną strukturę gruntu z nietraktowaną glebą (patrz zdjęcie obok).

gleba, rosliny, porównanie, rolnictwo

TriPlus® Aloe Vera – Burak cukrowy

gospodarstwo, uprawa, burak cukrowy
cebula, szczypior, uprawy, zysk
jkość, jakość premium, nawóz, znak

TriPlus® Aloe Vera przeznaczony jest do stosowania w formie roztworu wodnego w :

logo, nawóz, ekoliczny nawóz, aloes